PREMIUL SPECIAL,, CURAJ IN ARTA” –APOSTOLACHE TEODORA clasa aIX-aE

PREMIUL SPECIAL ,,BUNA- VESTIRE „CREŢU CLAUDIU clasa a V-a C

SIEA LUCA-NICOLAS clasa aVI-aC

ION CRISTINA clasa a V-a A