Angajari Administrator patrimoniu, Secretar, Bibliotecar

Liceul Teoretic “Ovidius” scoate la concurs cate un post de Administrator patrimoniu, Secretar, Bibliotecar

 

Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu.

 

Atribuţii principale ale postului:

– organizarea si gestionarea bazei materiale a unității de învățământ

– gestionarea inventarului mobil si imobil al unității de învățământ

– realizarea planificării activității de distribuire a materialelor si accesoriilor necesare desfășurării activității personalului din unitatea de învățământ

– elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitatea de învățământ

– asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin unității de învățământ

– recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unității de învățământ

– participarea la stagii de formare/cursuri de perfecționare

 

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocupare postului

– Studii superioare, inginer/subinginer/economist (conform Legii nr.1/2011);

– Experienţa în unitățile de învățământ, minim 5 ani;

– Utilizare TIC, nivel mediu

– Spirit organizatoric;

– Abilități de comunicare şi relaţionare;

– Abilități de coordonare a echipelor;

– Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Constituie avantaj parcurgerea cursurilor de SSM, PSI, igiena.

 

Candidaţii vor depune la secretariatul  Liceului Teoretic „Ovidius” Constanţa, in intervalul

1-4.09.2014,  un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

– cerere înscriere la concurs;

– Curriculum vitae – format european

– copie act identitate;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor

specializări;

– copie carte de munca/ fila din registrul de evidenta a angajaţilor sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
–  adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului;

– cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a suferit condamnări penale;

– caracterizare de la ultimul loc de muncă.

 

Etapele desfășurării concursului:

 • Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 5.09.2014, ora 14:00;
 • Proba scrisă în data de 8.09.2014, ora 900 (2 ore);
 • Proba practică – utilizarea PC-ului –8.09.2014, ora 1130;
 • Interviu –  8.09.2014, ora 1300;
 • Afişarea rezultatelor 9.09.2014 , ora 900;
 • Depunerea contestaţiilor – 9.09.2014, până la ora 1200;
 • Afişarea rezultatelor finale – 10.09.2014, ora 1500.

 

 

Bibliografie:

LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

O.U.G  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizata;

H.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, modificata;

LEGEA  nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale;

ORDIN  nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificata;

O.U.G  nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;

LEGEA  nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;

LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;

LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizata;

 

Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa organizează concurs pentru ocuparea postului de secretar.

 

Atribuţii principale ale postului:

– organizarea documentelor oficiale

– gestionarea documentelor pentru resursa umana a unității de învățământ

– înregistrarea si prelucrarea informatică a datelor în programele de salarizare și REVISAL

– întocmirea si actualizarea documentelor de studii ale elevilor

– evidenta, gestionarea si arhivarea documentelor

– asigurarea interfeței de comunicare cu beneficiarii direcți și indirecți

– participarea permanentă la instruirile organizate de ISJ sau de diferiți furnizori de formare

– planificarea activității compartimentului prin prisma dezvoltării instituționale si promovarea imaginii școlii

– asigurarea permanenta a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului

 

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocupare postului

– Studii superioare;

– Utilizare avansata TIC;

– Cunoașterea aprofundată a programelor si legislaţiei specifice domeniului resurse umane și salarizare: utilizarea aplicaţiilor EDUSAL, REVISAL, formulare acte de studii, BDNE;

– Experienţă într-o unitate de învățământ,  minim 5 ani. Constituie avantaj  experiența  în domeniul resurse umane;

– Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională –  ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA (nivel B2)

– Abilități de comunicare şi relaţionare;

– Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

 

Candidaţii vor depune la secretariatul  Liceului Teoretic „Ovidius” Constanţa, in intervalul

1-4.09.2014,  un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

– cerere înscriere la concurs;

– Curriculum vitae – format european

– copie act identitate;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor

specializări;

-copie carte de munca/ fila din registrul de evidenta a angajaţilor sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
–  adeverinţă medicală de angajare care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului;

– cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere ca nu a suferit condamnări penale;

– caracterizare de la ultimul loc de muncă.

 

 

 

 

Etapele desfășurării concursului:

 • Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 5.09.2014, ora 14:00;
 • Proba scrisă în data de 8.09.2014, ora 900 (2 ore);
 • Proba practică – utilizarea PC-ului –8.09.2014, ora 1130;
 • Interviu –  8.09.2014, ora 1300;
 • Afişarea rezultatelor 9.09.2014 , ora 900;
 • Depunerea contestaţiilor – 9.09.2014, până la ora 1200;
 • Afişarea rezultatelor finale – 10.09.2014, ora 1500.

Bibliografie:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011- statutul personalului didactic (Titlul IV);
 • Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare, aprobat prin OMECTS nr. 5565/2011;
 • Codul Muncii – Legea 53/2003, modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011;
 • Legea 284/2010- salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 63/2011 – privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
 • OUG 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale.
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Regulamentul de organizare și funcţionare a unităților de învățământ preuniversitar OMECT nr. 4925/2005, cu modificările si completările ulterioare
 • HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariaţilor
 • Fişa postului de secretar.

 

Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa organizează concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar.

 

Atribuţii principale ale postului:

– organizarea resurselor bibliotecii in vederea punerii la dispoziția utilizatorilor in cadrul activităților

– realizarea completă/ corectă/ legală a operațiilor biblioteconomice (catalogare, clasificare/ indexare, depozitare, evidență, împrumut, inventariere, casare etc) prin colaborare cu alte compartimente

– gestionarea prin securitate și bună păstrare a dotării și colecțiilor bibliotecii

– organizarea de expoziții, vizitate și întâlniri tematice etc privind promovarea ofertei bibliotecii

– asigurarea unei bune relaționări la nivel intern (cu elevii, cadrele didactice, didactic-auxiliar)

– comunicare eficienta cu utilizatorii externi (părinți, comunitate) si parteneri

– consolidarea relației dintre școala si comunitate

– colaborarea cu parteneri comunitari în vederea realizării unor proiecte cu caracter cultural si educativ

– participarea la proiecte de dezvoltare instituțională

 

Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocupare postului

-Absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; Pot ocupa funcţia de bibliotecar şi absolvenţi ai învăţământului  postliceal sau liceal cu diploma în domeniu/ absolvirea cu examen de diploma a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei – cf art 250 a din legea 1/2011.

– Utilizare avansata TIC;

– Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (nivel B2)

– Abilități de comunicare şi relaţionare;

– Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

 

Candidaţii vor depune la secretariatul  Liceului Teoretic „Ovidius” Constanţa, in intervalul

1-4.09.2014,  un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

– cerere înscriere la concurs;

– copie act identitate;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor

specializări;

– cazier judiciar;

– caracterizare de la ultimul loc de muncă.

 

 

 

 

 

 

Etapele desfășurării concursului:

 • Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 5.09.2014, ora 14:00;
 • Proba scrisă în data de 8.09.2014, ora 900 (2 ore);
 • Proba practică – utilizarea PC-ului –8.09.2014, ora 1130;
 • Interviu –  8.09.2014, ora 1300;
 • Afişarea rezultatelor 9.09.2014 , ora 900;
 • Depunerea contestaţiilor – 9.09.2014, până la ora 1200;
 • Afişarea rezultatelor finale – 10.09.2014, ora 1500.

 

 

Bibliografie:

1.Legea Educației Naționale nr. 1/2011-Funcții didactice si didactice auxiliare, secțiunea a 3-a, art.249, 250;

2.Legea bibliotecilor, legea nr.334 din 31.05.2002, Legea bibliotecilor, text actualizat la data de 20.01.2009;

3.Regulament de organizare si funcționare a bibliotecilor școlare si a CDI, Anexa la OMECTS nr. 5556 din07.10.2011, publicat in MO nr. 757, Partea I, joi 27 oct. 2011;

4.Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici, Bucuresti, ABBPR, 1993:

 

 

 • 2020 STEM Discovery campaign